Γενικό Σκεπτικό Καθιέρωσης Βραβείων Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητά μέλη του ΕΟΚ,

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου έχει καταγράψει μια μακρόχρονη και πολυεπίπεδη παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου. Στα σαφή πλαίσια του διαλόγου, της έρευνας, της επιμόρφωσης και της επιστημονικής παρέμβασης ο Όμιλος αποτελεί έναν ουσιαστικό άξονα στις παιδαγωγικές αναζητήσεις αλλά και στην αντίληψη για την παιδεία του τόπου.

Εκτιμώντας πως στο σύνολο των ζητημάτων παιδείας και εκπαίδευσης κυρίαρχη παράμετρος είναι η επώνυμη παρουσία και προσφορά, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου στρέφει τη σκέψη του και εστιάζει την προσοχή του στις προσωπικότητες εκείνες των οποίων το επιστημονικό τους έργο, ο παιδαγωγικός τους λόγος και ο θεσμικός τους ρόλος υπήρξε καταλυτικός για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μας αναζητήσεων.

Σε αυτά τα πλαίσια ο ΕΟΚ αναγνωρίζει και καταγράφει την αξιόλογη συμβολή προσωπικοτήτων που αποτέλεσαν και αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδεία και τα γράμματα. Η ανάδειξη προσώπων των οποίων το παράδειγμά τους αποτελεί πηγή έμπνευσης και εμψύχωσης για τον κόσμο της παιδείας, είναι ακόμη ένα υψηλό καθήκον του ΕΟΚ με το οποίο αναδεικνύεται ο ρόλος της παιδείας σε κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο.

Με τη λογική της εστίασης στην ιδιοπροσωπία και το πεδίο δράσης, το οποίο οι διακριθέντες καταξίωσαν και εξύψωσαν, φανερώνοντας νέους οδούς δημιουργίας, ο ΕΟΚ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2018 καθιερώνει ως θεσμό τα ετήσια βραβεία, με το σκεπτικό απόδοσης δημόσιας τιμής, επαίνου και αναγνώρισης σε πρόσωπα ή θεσμούς οι οποίοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτο έργο και συνεισφορά στην παιδεία.

Αναφορικά με τις παραμέτρους υλοποίησης προτείνονται τα ακόλουθα:

α) Σύσταση Επιτροπής Βραβείων ΕΟΚ, η οποία θα ασχολείται με την υποβολή υποψηφίων και την τελική σύνταξη του καταλόγου βραβευθέντων.
β) Τα βραβεία μπορούν να απονέμονται σε ετήσια βάση ή και σε διετή, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
γ) Καθιερώνεται ειδικό δίπλωμα και έπαθλο για τους βραβευμένους.
δ) Η απονομή γίνεται σε τιμητική εκδήλωση, η οποία οργανώνεται αποκλειστικά για το εν λόγω γεγονός.
ε) Για τον κάθε βραβευμένο, η επιτροπή βραβείων ΕΟΚ συντάσσει σκεπτικό βράβευσης το οποίο και ανακοινώνεται κατά την εκδήλωση.
στ) Για τους εκάστοτε βραβευμένους αφιερώνεται ένα Δελτίο του Ομίλου.
η) Το ίδιο βραβείο μπορεί να επιδοθεί σε δύο η περισσότερα πρόσωπα.

Επιπρόσθετα προτείνονται ως θεματικές περιοχές και πεδία βράβευσης τα ακόλουθα:

α) Συγγραφικό έργο
β) Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις
γ) Καταξίωση θεσμικών ρόλων και αξιωμάτων
δ) Γράμματα και τέχνες
ε) Διακρίσεις και βραβεύσεις από φορείς στο εξωτερικό
στ) Ιδρύματα, περιοδικά, εκδοτικοί οίκοι, συμβούλια
Με την έγκριση και θεσμοθέτηση των βραβείων του ΕΟΚ θα συνταχθεί λεπτομερές καταστατικό για τη λειτουργία του θεσμού, εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

Διοικητικό Συμβούλιο
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου

Published on